You are herePalabras crave

Palabras crave


  • Modelado matemático en fluídos e en sólidos
  • Triboloxía: lubricación elastohidrodinámica
  • Glacioloxía teórica
  • Modelos e simulación numérica en finanzas
  • Interacción fluido-estructura
  • Problemas de frontera libre e móbil
  • Métodos numéricos para EDP's
  • Elementos finitos, elementos de contorno e diferencias finitas
  • Simulación numérica