You are hereLiñas de traballo

Liñas de traballoLiñas de investigación

 • Inferencia non paramétrica
  • Estimación non paramétrica da función de densidade
  • Estimación non paramétrica da función de regresión
  • Estimación non paramétrica da función de risco ou razón de fallo
  • Selección do parámetro de suavizado
  • Métodos de remuestreo
  • Contrastes de bondade de axuste
  • Verosimilitud empírica
  • Estimación non paramétrica da distribución e densidade relativas
 • Datos dependentes
  • Series temporais
  • Estimación polinómico-local con datos dependentes
  • Estimación tipo núcleo baixo dependencia
  • Modelos parcialmente lineais con estrutura de dependencia no erro
  • Datos irregularmente observados
  • Predicción non paramétrica y semiparamétrica
 • Análise de supervivencia
  • Datos censurados
  • Datos truncados
  • Estimación presuavizada
  • Estimación das funciones de risco e de risco acumulativo
 • Aplicacións da estatística a outras ciencias
  • Aplicacións do análise de supervivencia en bioloxía e medicina
  • Aplicacións termogravimétricas da estimación paramétrica e non paramétrica
  • Aplicacións da estimación da función de risco en sismoloxía
  • Aplicacións da clasificación non paramétrica na malherboloxía
 • Inferencia Bayesiana.


Códigos UNESCO

120903 Análise de datos
120905 Análise e deseño de experimentos
120906 Métodos de distribución libre e non paramétrica
120909 Análise multivariante
120912 Técnicas de asociación estatística
120913 Técnicas de inferencia estatística
120914 Técnicas de predicción estatística
120915 Series temporais


Palabras clave

Estimación tipo núcleo Estimación polinómico-local Técnicas de suavización Selección da fiestra Análise de supervivencia Contrastes de bondade de axustes Verosimilitude empírica Análise de series temporais Datos dependentes Modelos parcialmente lineais Datos censurados e/ou truncados Estimación presuavizada Método bootstrap Datos funcionais Estatística espacial Análise termogravimétrico Inferencia Bayesiana